Make your own free website on Tripod.com

היום, יום חשוב בחייהם של שון ושל אורי ויום שמחה להם ולכולנו, לכל הנאספים כאן, למשפחות ולחברים וידידם טובים.

והשמחה שזורה בעצב והעצב שלנו הוא חלק מהחיים, כמו השמחה, ואף אחד מהם אינו יכול לדחוק את השני.

ואני יחד עם כל המשפחה מאחלים לשון ולאורי חיי אושר. אך מה הוא אושר? הסופר והוגה הדעות הגרמני הרמן הֶסֶה כתב שאושר הוא אהבה ולא שום דבר אחר. מאושר הוא מי שמסוגל לאהוב. והוא התכוון לאהבה אמיתית לזו שלא תלויה בדבר, שעליה כבר אמרו חכמינו ז"ל בפרקי אבות:  "כל אהבה שהיא תלויה בדבר בָטֵל דבר בֵטֵלָה האהבה". ואנו נוסיף בֵטֵלָה האהבה, פג האושר.

ומה היא אהבה? לא קל להגדיר אהבה מה היא, אך מישמאוהב יודע את זאות והוא לא נזקק להגדרות ומי שמביט במאוהבים יודע את זה גם כן, כמונו כשמביטים באורי ובשון.

פרשת השבוע שמתחיל מחר היא פרשת קדושים והיא דנה בסוגיות רבות. ביניהם נזכרים מצוות מהתחום שבין אדם לחברו. ולאחר פירוט מצוות רבות בתחום זה באה, לשם סיכום, מצווה הכוללת את כולן, שנדמה לי מסכמת את העיקר במילים קצרות והיא: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמְוֹךָ"(1). הוראת המשפט היא: אהב בשביל רֵעֲך מה שאתה אוהב בשבילך.

ואנו שמכירים את אורי ואת שון יודעים שכך הם נוהגים בכלל כלפי הזולת. קל וחומר כל אחד מהם כלפי הרֵעָה והָרַעִיָה, שניהם ב "ה" הידיעה.

ובכן אושר ואהבה כבר ישלכם והיום אתם מתחילים חיי נשואים. אנחנו מאחלים לכם שתדעו לשמור על שלושת המרכיבים האלה בחייכם המשותפים ושתנצלו את המסגרת החדשה למסע התגלות ומימוש עצמי הדדיים.

אפילו בקהלת הידוע בספקנותו אנו מוצאים סימוכים לחשיבות חיים משותפים כמו אלו שאתם מתחילים היום. שנאמר:

"טובים השניים מן האחד, אשר ישלהם שכר טוב בעמלם". . והוא אומר בהמשך כדי לנמק את קביעתו (ואני המשיך את הפסוק בניסוח חופשי): אם אחד יפול, האחר יקימו, ואילו האחד בודד יפול אין שני להקימו. גם  כששוכבים השנים, חם להם, ואחד בודד איך יתחמם? ואם יותקף האחד, השניים מתגוננים, והחוט המשולש לא במהרה ינתק" (2)

ואני מפרש את החוט המשולש עליו דבר קוהלת (ואני אתבטא בזהירות הראויה), כאל ישות חדשה שבבו העת עשויה לחבר ביניכם. אך על מנת שלא ישמע פירוש זה כמגמתי, אביא בנושא ציטוט ממקור שאין לו עוררים:

"וַיִבְרָא אֱלֹהִים את הָאָדָם בּצַלְמוֹ, בֶּצֶלֶם אֱלוֹהִים בָּרָא אוֹתֹו, זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אוֹתָם וַיְבָרֶך אוֹתָם וַיֹּאמֶר לָהֶם: פְּרוּ וּרְבוּ"(3).

ואתם, תיהיו ברוכים!

 

 

(1) ויקרא, יט' י"ח

(2) קהלת, ד' ט-י"ב

(3) בראשית, א' כ"ז